فارم اجداد: در رأس همه واحـدهاي توليـدي ايـن شركـت فعاليـت دارد و در منطقـه طالقان احداث گرديده اسـت. فـارم اجـداد
تخمگذار شرکـت مرغـک داراي دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـاني مشخـص يکـي از ايـن دو واحـد بـه 
تنـاوب پذيـراي
يک گله اجداد مي باشند. اين واحـد از نظر موقعيـت جغرافـيايـي بگونـه اي است که امکـان تأسيـس مـرغـداري 
در اطراف آن بسيار
کم است و در واقـع محـل احداث واحـد کاملاً ايـزوله بـوده و در نتيجه نکات مربوط به امنيت 
زيستي به نحـو احسـن رعايت شـده
است و ميشود . به همين دليل است کـه از سـال 1364 کـه ايـن فـارم ساختـه شـده اسـت 
تـا بـه حـال ، کليه گلـه هاي اجـداد پـرورش
يافته دراين فارم در تمام طول زندگي از نظر بيماريهاي مطرح و با اهميـت در 
صنعـت منفـي و پاک بـاقي مانـده اند و ايـن يکـي از
افتخـارات شرکت مرغک در طول اين مدت بوده است.

فارم های مادر:
(فارم يک) شرکت مرغک در منطقه طاووسيه در زميني به مساحت ده هکتار واقع شده است . در اين فارم ، يک واحد
پرورش مرغ مادر تخمگذار قرار دارد .کليه سالنهاي فارم هاي اجداد و مادر در شرکت مرغک به جز واحد تبريز و گنجينه
داراي سيستم بستر نرده اي ( Slat-Litter ) هستند،به گونه اي که حدود 80-75 درصد از کف سالن را نرده و مابقي را بتون
تشکيل مي دهد. در فارم يک ، کارخانه جوجه کشي شماره يک نيز قراردارد.

در این فارم کارخانه دان شرکت نيز وجود دارد که کليه دان مورد نياز فارم اجداد و نيز فارمهاي مادر مستقر در محور کرج – قزوين را تامين مي کند .
به اين ترتيب ملاحظه مي شود که این فارم حالت مرکزيت در امر توليد دارد و دفتر دامپزشک ، مدير توليد ، کارشناس توليد و مدير کارخانه

جوجه کشي تماماً در اين فارم مستقر است و درواقع نقش هسته مرکزي توليد را ايفا مي کند و علاوه بر اين محل هماهنگي وتدارکات بين فارمها وحتي فارمهاي مشهد ، تبريز و قم نيز مي باشد .


(فارم دو)

فارم دو مادر تخمگذار شرکت مرغک در منطقه کردان واقع و در زميني به مساحت تقريبي 14000 متر مربع قرار دارد .


(فارم سه)

فارم سه شرکت مرغک در منطقه زياران درزميني به مساحت سی هکتار قرار گرفته و داراي چهار واحد مجزا مي باشد.


(فارم چهار)

در منطقه قلعه چندار در در زميني به مساحت تقریبی سه هکتار واقع شده است . تا سال 1364 که فارم اجداد ساخته نشده بود . اين فارم محل پرورش گله هاي اجداد شرکت مرغک بوده است . به عبارت ديگر از سال 1352 تا سال 1364 گله هاي اجداد در اين فارم که داراي 2 سالن بوده ، پرورش يافته اند که از اين دو سالن يک سالن مخصوص خط پدري اجداد و يک سالن مخصوص خط مادري اجداد بوده است . مدتي پس از انتقال واحد اجداد به فارم فعلي چند سالن ديگر نيز در اين فارم ساخته شد و به اين ترتيب  اين فارم با ظرفیتی بیشتر به عنوان يکي از فارم هاي مادر شرکت مرغک مورد استفاده قرار گرفته است


(فارم شبستر)

این فارم در جاده صوفيان – شبستر در زميني به مساحت هفت هکتار واقع شده است .


(فارم گنجينه)
در منطقه اي به همين نام در 20 کيلومتري شهرستان قم درزميني به مساحت 42 هکتارواقع شده است و داراي 2 واحد جدا
ازهم مي باشد.


(فارم شاندیز)
فارم شاندیز در زميني به مساحت پنج هکتار در منطقه شانديز مشهد واقع شده است .


(فارم اخلمد)
درزميني به مساحت پنج هکتار در منطقه اخلمد از توابع شهرستان چناران قرار گرفته است .


 کارخانجات جوجه کشی شرکت مرغک:

تخم مرغهاي قابل جوجه کشي از فارمهاي مادر جهت استحصال جوجه يک روزه تخمگذار تجارتي به کارخانجات جوجه کشی شرکت ارسال ميشوند . پس از خروج جوجه ها از تخم ، عمل تخليه جوجه ها از هچر انجام ميشود . جوجه هاي مخلوط که معمولا 50% مرغ و 50% خروس هستند به سالن تعيين جنسيت انتقال مي يابد و در اين سالن توسط افراد دوره ديده و با تجربه جوجه مرغها از جوجه خروسها جدا مي شوند . جوجه خروسها معدوم و جوجه مرغها براي تزريق واکسن مارک در زير پوست ناحيه گردن به قسمت واکسيناسيون جهت تزريق واکسن توسط افراد مجرب و دوره ديده منتقل مي شود .

پس از تزريق واکسن مارک ، جوجه ها در داخل جعبه هاي مخصوص حمل جوجه انتقال يافته و به فارم مشتري ارسال مي شوند . در جريان عمل تعيين جنسيت و نيز تزريق واکسن مارک ، جوجه هاي ضعيف و درجه دو توسط اين افراد با تجربه جدا شده و فقط جوجه هاي درجه يک به مشتري تحويل داده مي شود.

( کارخانه جدید جوجه کشی شرکت مرغک)

این کارخانه که مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیاست درمنطقه آبیک شهرستان قزوین واقع شده و از ظرفیت 40 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار درسال برخوردار است.

(کارخانه شماره دو)
در کيلومتر 25 جاده قديم کرج – قزوين در منطقه تهران دشت جنب کارخانه اشتاد در زميني به مساحت 13000 متر مربع واقع شده است . اين کارخانه داراي چندین دستگاه ستر و هچر از نوع بيگ جي ميباشد که ظرفيت هر دستگاه ستر 77760 عدد تخم مرغ و هر دستگاه هچر 12960 عدد تخم مرغ مي باشد . جوجه هاي توليد شده اين کارخانه براي عمليات تعيين جنسيت و واکسيناسيون پس از تخليه از هچرها به کارخانه شماره يک ارسال مي شود.

(کارخانه شماره سه) 
در فارم اجداد واقع شده و فقط تخم مرغ هاي  نطفه دار حاصله از گله اجداد در اين كارخانه خوابانيده ميشوند كه حاصل آن جوجه هاي يكروزه مادر تخمگذار است.

(کارخانه شماره چهار)
درزميني به مساحت 90000 متر مربع در محدوده شهرستان شانديز در اراضي ساغشک واقع شده است . از اين کارخانه جهت خوابانيدن تخم مرغ هاي جوجه کشي فارم يک و فارم دو مشهد استفاده مي شود.