• tosiyehپس از تخلیه فارم و قبل از جاگیری و فرار حشرات و جوندگان در اولین فرصت سالن ها سمپاشی و طعمه گذاری شوند.
 • کود و بقایای گله قبلی از سالن ها و محوطه واحد کاملا تخلیه شود تا هیچگونه آثاری از قبل نماند.
 • کلیه تجهیزات قابل انتقال باز شده و پس از شستشو و ضد عفونی و تعمیرات لازم در جای تمیز نگهداری شود.
 • سالنها از داخل و خارج کاملا شسته شده و در صورت امکان حتما شعله داده شوند.
 • برای شتشو و ضد عفونی سالن ها لازم است در مرحله اول شستشوی سالن ها با ماده شوینده و آب گرم تحت فشار انجام شود و مجددا با آب خالی شستشو شوند. مرحله بعدی ضد عفونی سالن میباشد که لازم است پس از خشک شدن سالن انجام گیرد در غیر اینصورت ماده ضد عفونی رقیق شده و تأثیر آن کاهش می یابد. و آخرین مرحله نیز دود دادن سالن می باشد و توصیه می شود در صورت امکان و یا آلودگی شدید فارم و منطقه این مرحله حتما انجام شود.
 • سیستم آبرسانی تعمیر و مجرای داخل کلیه لوله ها کاملا شستشو گردد.
 • کلیه تجهیزات حرارتی،برودتی،برق و روشنایی کنترل و بهسازی گردد.
 • قبل از آماده سازی و پذیرش جوجه در فارم خرابی های موجود در کف،دیوارها و سقف تعمیر شود.
 • توصیه می شود واحد از امکان دوش گرفتن برای کارکنان و بازدید کنندگان برخوردار باشد.
 • کلیه تجهیزات قبل از ورود به سالن باید ضدعفونی شده و گاز داده شوند.
 • برای جلوگیری از خفگی جوجه ها بهتر است قبل از جوجه ریزی سالن ها تقسیم بندی (پن بندی) شوند.
 • کلیه وسایل نقلیه قبل از ورود به واحد باید از چاله های ضد عفونی عبور نمایند و در صورت امکان ضد عفونی شوند.
 • در واحد پرورش باید از تردد افراد متفرقه و حیوانات جلوگیری گردد.
 • در سالن ها و محل نگهداری دان باید از ورود پرندگان جلوگیری گردد.
 • تمامی افراد قبل از ورود به واحد و سالن ها باید از لباس کار و چکمه استفاده نمایند.
 • سعی شود درب سالن ها در تمام مرحله پرورش جوجه بسته نگهداشته شود.
 • تراکم جوجه در بدو ورود گله برای پرورش بستر حداکثر 20 قطعه در متر مربع باشد.
 • ساعت قبل از پذیرش جوجه حرارت و رطوبت لازم تأمین گردد و در طول پرورش باید بصورت مداوم کتنرل شوند.
 • رطوبت نسبی سالن در زمان جوجه ریزی درصورت امکان حدود 60-40% باشد. در پرورش قفس حفظ رطوبت مناسب بسیار مهم است.
 • حرارت در زمان ورود جوجه در پرورش بستر 35-33 درجه سانتیگراد و در پرورش قفس 33-32 درجه سانتیگراد باید باشد.
 • در پرورش قفس در کف قفس ها کاغذ زبر پهن می شود که بعدا یا خرد می شود و پایین می ریزد و یا در 10 روزگی برداشته می شود. و لازم است که حتما بر روی کاغذ مذکور آبخوری و دانخوری ویژه قفس قرار داده شود.
 • در پرورش بستر بهتر است برای هر 100 پرنده 2 آبخوری کله قندی 4 لیتری مخصوص جوجه یکروزه و همچنین دو بشقاب پلاستیکی دانخوری مخصوص جوجه یکروزه در نظر گرفت.
 • چند ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن باید آبخوری ها پر شوند تا دمای آب موجود در آنها به 20 – 18 درجه سانتیگراد برسد.